I vidare mening syftar begreppet skuldsättning på alla människor som på ett eller annat vis är skuldsatta. Utifrån denna definition är är majoriteten därför skuldsatta. Man skulle tom. kunna argumentera att vi alla i egenskap av medborgare gemensamt bär den den svenska statens skuld.

Dock är det sällan dessa breda definitioner som oftast åsyftas när man talar om skuldsättning, utan snarare nä ärenden förfallar för och går vidare för indrivning av Kronofogden.

Riksrevisionens rapport om överskuldsättning visar att antalet svårt skuldsatta som riskerar att aldrig kunna betala av sina skulder ökar. Detta märks även på det ökade antalet ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden. Uppskattningsvis sitter 400 000 – 600 000 svenskar fast i överskuldsättning, vilket mycket presonligt lidande och kostar samhället uppskattningsvis över 200 miljarder kronor.


Risker med lån

Att låna pengar är förenat med risker, därför är det viktigt att känna till vad det innebär att sluta låneavtal och vilket ansvar det föreligger dig som låntagare.

I samband med låneansökan är kreditgivare skyldig att alltid göra en kreditprövning för att bedöma återbetalningsförmågan hos en enskild låntagare eller för ett samlat hushåll. Om låntagaren inte uppfyller kraven som ställs på skulder, inkomster, betalningsanmärkningar eller har ett mycket stort antal slagningar hos UC kommer ansökan bli avslagen. Att en sedvanlig kreditprövning görs är inte bara ett sätt för kreditgivare att bedöma riskerna med att låna ut till en viss kund, det är också ett skydd för personer som riskerar att hamna i skuldsättning och det är varje kreditgivares ansvar att se till att detta första skydd tillämpas och fungerar.

Om alla krav uppfylls kan ett låneavtal upprättas. När avtalet signeras ingår kreditgivare och låntagare en juridiskt bindande överenskommelse som medför ett mycket stort personligt ansvar för låntagaren att återbetala hela skulden inklusive lånebelopp och dess räntekostnader inom avtalad tid. Om återbetalningen sker i enlighet med avtalet kommer inga ytterligare kostnader att tillkomma, riskerna med lån uppstår när återbetalningen av en eller annan anledning inte följer överenskommelsen. Om återbetalningen inte sker i enlighet med låneavtalet trots betalningspåmminelse, går skulden vidare till inkasso för indrivning och ytterligare avgifter och dröjsmålsränta tillkommer. Om kunden inte kan betala tillbaka skulden till inkasso går ärendet vidare till Kronofogden. Ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden får flera direkta konsekvenser för den skuldsatte, dessa individer kommer inte kunna eller få mycket svårt att teckna andra avtal så som teckna mobilabonnemang, internettjänster eller ta nya lån.

Långsiktiga risker med skuldsättning är att räntorna på förfallna obetalda skulder successivt växer till sig över tid. Många är de personer som dragit på sig skulder i sin ungdom eller i turbulenta tider som många år senare inte kan köpa hus eller låna till företagsuppstarten på grund av tidigare ekonomiskt slarv.