Existensminimum är en allmän term som används för att beskriva ett minsta belopp som krävs för att upprätthålla en human levnadsnivå. I Sverige beräknas existensminimum månadsvis och ett så kallat förbehållsbelopp bestäms utifrån din livssituation. Exakt hur mycket pengar just ert hushåll har rätt att behålla varierar från år till år och beslutas individuellt men följande siffror kan ses som vägledande:

Existensminimum snittbelopp för 2016:

4 679 kronor för en ensamstående vuxen
7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor
2 482 kronor för barn till och med 6 år
2 857 kronor för barn 7 år eller äldre


Vad skall förbehållsbeloppet täcka?

Denna summa är tänkt att täcka kostnader för daglig mat, nödvändiga kläder,
hygienartiklar, telefoni, el, viktiga försäkringar, anslutningsavgift till fackföreningsrörelsen, eventuella a-kasseavgifter samt andra mindre tillfälliga utgifter. Dessa kostnader motsvarar de som ersätts via försörjningsstödet inom och utanför riksnormen.


Möjliga sökbara tillägg till existensminimum

Vissa månader kan medföra särskilt stora påfrestningar på hushållsekonomin. Därav går det att söka tillägg för kostnader som faller utanför ramen för vad som omfattas av
förbehållsbeloppet.

Tillägg kan sökas inom följande områden:

– Kostnader för medicin och läkarbesök.
– Resor till och från arbetet.
– Kostnader för barnomsorg.
– Kostnader för specialkost.
– Glasögon.
– Omfattande tandvård.


Rätt till existensminimum

I Sverige har alla medborgare rätt att leva på minst existensminimum. Den som dragit på sig stora förfallna skulder och hamnat i kronofogdens register, kommer med tiden att
utsättas för skuldindrivning. Dock får inte skulder drivas in på ett sådant vis att
medborgaren inte klarar av att betala de grundläggande kostnader som existensminimum avser.

Även personer som genomgår skuldsanering förbinder sig att leva på existensminimum under fem år. Inte sällan sker detta genom löneutmätning som innebär att Kronofogdemyndigheten inkasserar hela den del av lönen som överstiger förbehållsbeloppet.